Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na:

 odbywaniu:

  •   służby w obronie cywilnej,
  •   edukacji dla bezpieczeństwa,
  •   szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności,
  •   wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

Służbę w obronie cywilnej odbywa się w formacjach obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.

Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.

Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Na terenie Gminy Mszana utworzone zostały formacje obrony cywilnej będące jednostkami organizacyjnymi systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wymienione w „Wykazach jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania” stanowiącymi odpowiednio załączniki do zarządzeń: Wojewody Śląskiego, Starosty Wodzisławskiego i Wójta Gminy Mszana - powoływane przez właściwe organy obrony cywilnej na podstawie  art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Obszary odpowiedzialności i współdziałania jednostek organizacyjnych SWA ustalone zostały wg podziału terytorialnego:

  1. na szczeblu województwa  - w trybie i na zasadach określonych w przedmiotowym zarządzeniu Wojewody Śląskiego;
  2. na szczeblu powiatu - w trybie i na zasadach określonych w przedmiotowym zarządzeniu Starosty Wodzisławskiego;
  3. na szczeblu Gminy Mszana – formacjami obrony cywilnej funkcjonującymi na potrzeby SWA są, utworzone na podstawie zarządzenia Nr AEI. 0050.77.2017 WÓJTA -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MSZANA z dnia 19.05.2017r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. Na terenie Gminy Mszana, to:

a) drużyna wykrywania i alarmowania (dwa) -  wiodąca jednostka SWA gminy;

b) posterunki alarmowania (pal) dla sołectw Mszana, Połomia, Gogołowa.

Służba w formacji obrony cywilnej pełniona jest przez osoby przeznaczone do służby w obronie cywilnej. Przeznaczenie następuje w drodze przydziału organizacyjno- mobilizacyjnego. Kartę przydziału na stanowisko Komendanta nadaje Wójt Gminy.  Pozostałym członkom formacji obrony cywilnej przydziały nadaje Komendant formacji obrony cywilnej.

Przeznaczenie do służby w obronie cywilnej oraz do wykonywania zadań przez formacje SWA realizuje się na podstawie stosownych przepisów Rozdziału 2 – Służba w obronie cywilnej – ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Mszana sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją niezbędnej dokumentacji dla formacji SWA oraz  wyposażeniem tych jednostek organizacyjnych w sprzęt przypisany wg tabel należności określonych w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej.

 

Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA) oraz Punkty alarmowania (PAL)

To formacje obrony cywilnej, będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej. DWA i PAL realizują działania w zakresie monitoringu, wykrywania i rozpoznawania skażeń oraz alarmowania o skażeniach w ramach zorganizowanego, na terenie administrowanym przez Wójta Gminy Mszana, systemu wykrywania i alarmowania (SWA). System ten funkcjonuje lub jest uruchamiany
i rozwijany w sytuacjach wystąpienia lub zapobieżenia skutkom zagrożeń związanych z działaniem sił przyrody, awarii technicznej, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a w szczególności stanu klęski żywiołowej, również w przypadku prowadzenia ćwiczeń i treningów - w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania