Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia realizowana jest na odstawie regulacji zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana oraz Planie Obrony Cywilnej Gminy Mszana.

 Definicje:

EWAKUACJA – jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji w razie wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z regionów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożeń wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia.

EWAKUACJA I STOPNIAniezwłoczne przemieszczenie ludności, zwierząt i mienia z obszarów/ miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza strefą zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Organizuje się nią na polecenie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Ewakuację I stopnia może także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją. Kierujący akcją ratownicza zobowiązany jest każdorazowo powiadomić właściwy organ administracji samorządowej o podjętej decyzji, podając w szczególności:

 • rejon, teren, obiekt lub zespół budynków, dla którego zarządził ewakuację;
 • rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji;
 • liczbę ewakuowanych;
 • miejsce, do którego dokonano ewakuacji;

EWAKUACJA II STOPNIAuprzednio przygotowane, planowe przemieszczenie ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne

zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia

EWAKUACJA III STOPNIApolega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Przygotowanie ewakuacji związanej z czasem wojny obejmuje następujące warianty: organizację ewakuacji z przewidzianych regionów (miejsc) działań operacyjnych Sił Zbrojnych; organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych.

Organizacja ewakuacji II w Gminie Mszana realizowana jest na podstawie Zarządzenia Nr AEI.00500.104.2017 Wójta Gminy Mszana- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców Gminy Mszana na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia.

ALGORYTM PRZEBIEGU EWAKUACJI II STOPNIA W GMINIE MSZANA

 

Ewakuacja III stopnia realizowana jest na podstawie Planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla Gminy Mszana

Celem ewakuacji III stopnia jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz mienia, w tym zabytków i ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji III stopnia podejmuje terenowy organ obrony cywilnej (Wójt- Szef Obrony Cywilnej Gminy Mszana) lub organ wojskowy (w strefie bezpośrednich działań wojennych), we współdziałaniu z właściwym organem obrony cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o stanie wojennym i ustawie o powszechnym obowiązku obrony, a także w rozporządzeniu w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Ewakuacji podlegają wszyscy, który przebywają w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m. in.: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle
i nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp.

Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju:

 • osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego;
 • osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności;
 • osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych lub formacji uzbrojonej nie wchodzącej w skład Sił Zbrojnych;
 • funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych (np. ABW, Straży Granicznej, BOR);
 • osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony cywilnej;
 • osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez SZ.

 Według koncepcji ewakuacji III stopnia na terenie Gminy Mszana samoewakuacji podlega 50% ludności. Za ewakuację stanów osobowych, a także mienia właściwych jednostek odpowiadają organy zarządzające (właściciele) tych jednostek, współpracujące w tym zakresie z terenowym szefem OC.

Na terenie Gminy Mszana właściwymi jednostkami są:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie;
 • Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie;
 • Zespół Szkół w Mszanie;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi;
 • Zespół Szkół w Gogołowej;
 • Gminny Przedszkole w Mszanie;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie;
 • Sołectwa Mszana, Połomia i Gogołowa;
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Mszanie, Połomi i Gogołowej.

ZESPÓŁ EWIDENCYJNO-INFORMACYJNY – jest początkowym ogniwem procesu ewakuacji ludności. Koordynuje działalność komórek organizacyjnych prowadzących sprawy rejestracji i wydawania kart ewakuacji. W ZEI rejestruje i wydaje się karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem ewakuacji kart nie wydano. Organizuje ludność o organizacji ewakuacji oraz kieruje do miejsc załadunku lub zbiorki. ZEI organizuje:

 • Zespoły zbiórki- które tworzy się w miejscach, z których ludność w sposób zorganizowany udaje się do miejsc rozmieszczenia zespołów rozdzielczych. Zespół zbiórki prowadzi ewidencję ludności oraz formuje kolumny i kieruje na wyznaczone drogi marszu.
 • Zespoły załadowcze na środki transportu - zlokalizowane w miejscach, w których ludność rozmieszcza się w środkach transportu. Rozwija się na stacjach przystankowych, kolejowych, placach, parkach itp.
 • Zespół wyładowczy - organizowany w przypadku ewakuacji z wykorzystaniem środków transportu, w miejscach, w których ludność je opuszcza.
 • Zespół rozdzielczy - organizuje się w rejonie rozmieszczenia ludności, przyjmuje kolumny pieszych, kieruje ludność bezpośrednio do miejsc zakwaterowania. Zbiera odcinki „C” karty ewakuacji oraz informuje ludność o zasadach pobytu w nowym miejscu zakwaterowania.
 • Zespół pomocy medycznej – organizuje się na bazie personelu jednostek służby zdrowia. Rozmieszcza się w tych samych miejscach, co ZEI, ZZB i na trasach ewakuacji. Zadaniem zespołu jest udzielenie doraźnej pomocy medyczno-sanitarnej oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej i specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia.

Zespół pomocy logistycznej – organizuje się w celu logistycznego zabezpieczenia procesu ewakuacji, w tym ciągłości ruchu pojazdów. Tworzy się na bazie stacji obsługi i warsztatów samochodowych rozmieszczonych na trasach ewakuacji ludności oraz w innych miejscach pozwalających na skuteczną realizacji przedsięwzięć logistycznych

 

KARTA EWAKUACYJNA